Global Geology     2017 20 (2):  80-88    ISSN: 1673-9736:  CN: 22-1371/P

Evolution of pore fluid of low porosity and permeability reservoir in Qinnan Sag: a case study of 29-2 structure in Qinhuangdao area
XU Simeng1, PENG Xiaolei1, LIU Na1, LIU Li1, WANG Qingbin2, LIU Xiaojian2, JIN Xiaoyan2
1. College of Earth Sciences, Jilin University, Changchun 130061, China;
2. Tianjin Branch of CNOOC Ltd., Tianjin 300452, China
Received 2016-11-07  Revised 2016-12-15  Online 2017-06-25
Reference  

Corresponding author: LIU Na, E-mail: liuna0620@yahoo.cn