GLOBAL GEOLOGY
         首页        期刊介绍        编 委 会        投稿须知        期刊订阅        联系我们        留 言 板       English
 
 

在线办公系统

 
   作者投稿
   作者查稿
   专家审稿
   编委审稿
   编辑办公
   主编办公
 

期刊在线阅读

 
   当期目录
   论文检索
   过刊浏览
   论文下载排行
   论文点击排行
   Email Alert
   

全文下载排行
1 2014 Vol.17(1):38-43
LI Xiangli [摘要] (740) [HTML] [PDF 347KB] (100727)
2 2009 Vol.12(1):28-31
[摘要] (1171) [HTML] [PDF 191KB] (10170)
3 2010 Vol.13(1):41-49
[摘要] (1169) [HTML] [PDF 748KB] (7926)
4 2011 Vol.14(4):259-264
BO Kun, YIN Kun and PENG Jianming [摘要] (1197) [HTML] [PDF 587KB] (6528)
5 2012 Vol.15(1):74-77
ZHANG Yi, FAN Xiaomin, HAN Xue, NAN Zeyu and XU Jun [摘要] (916) [HTML] [PDF 209KB] (4032)
6 2011 Vol.14(3):160-191
Pascal Godefroit, Pascaline Lauters, Jimmy Van Itterbeeck, Yuri L. Bolotsky, DONG Zhiming, JIN Liyong, WU Wenhao6, Ivan Y. Bolotsky, 6 [摘要] (1389) [HTML] [PDF 3411KB] (4003)
7 2011 Vol.14(1):44-53
LIU Guoming, YANG Jingkui, WANG Lijuan and SUN Jicai [摘要] (1659) [HTML] [PDF 701KB] (3940)
8 2012 Vol.15(3):210-215
CHEN Huie,SHI Mingyuan and GUO Zhen [摘要] (1090) [HTML] [PDF 1121KB] (3871)
9 2013 Vol.16(4):217-220
ZHAO Shuyun and LI Shibo [摘要] (558) [HTML] [PDF 343KB] (3811)
10 2009 Vol.12(2):64-79
[摘要] (1678) [HTML] [PDF 1186KB] (3800)
11 2012 Vol.15(1):42-47
LI Guangxing, WANG Rusheng, WANG Lei and WANG Jinsong [摘要] (1046) [HTML] [PDF 365KB] (3797)
12 2009 Vol.12(4):204-209
[摘要] (1418) [HTML] [PDF 510KB] (3794)
13 2010 Vol.13(3-4):165-170
HUANG Yong, ZHU Lihong, YIN Kun and BO Kun [摘要] (1489) [HTML] [PDF 125KB] (3684)
14 2012 Vol.15(2):161-165
DENG Wubing, HAN Liguo, ZHANG Bo, HUANG Fei and HAN Miao [摘要] (1008) [HTML] [PDF 2202KB] (3667)
15 2013 Vol.16(3):149-153
WANG Zhaohui and ZHANG Xiangdong [摘要] (839) [HTML] [PDF 338KB] (3665)
16 2009 Vol.12(3):174-178
[摘要] (1322) [HTML] [PDF 551KB] (3391)
17 2014 Vol.17(3):170-175
WANG Qingsong and YU Qingyang [摘要] (686) [HTML] [PDF 949KB] (3350)
18 2010 Vol.13(1):1-
[摘要] (1393) [HTML] [PDF 2675KB] (3261)
19 2012 Vol.15(2):187-190
ZHANG Hong and WU Yangang [摘要] (914) [HTML] [PDF 339KB] (3136)
20 2011 Vol.14(2):87-93
WANG Qing, LU Zhanguo [摘要] (1189) [HTML] [PDF 1345KB] (3097)
21 2009 Vol.12(2):100-104
[摘要] (1305) [HTML] [PDF 292KB] (3012)
22 2015 Vol.18(2):75-87
ZHAO Miao, SUN Chunlin, David L. Dilcher, ZHAO Zhe and NA Yuling [摘要] (845) [HTML] [PDF 3016KB] (2943)
23 2014 Vol.17(3):155-162
CHEN Shengyan, YAO Xudong, JING Xiangyang and WANG Chunguang [摘要] (802) [HTML] [PDF 2885KB] (2888)
24 2009 Vol.12(1):32-35
[摘要] (1356) [HTML] [PDF 190KB] (2859)
25 2014 Vol.17(3):127-142
Sergey G. Samygin [摘要] (704) [HTML] [PDF 8226KB] (2839)
26 2010 Vol.13(2):79-84
[摘要] (1344) [HTML] [PDF 288KB] (2826)
27 2014 Vol.17(3):163-169
LIU Jiulong, JIN Baozhen, LI Yuanyuan, WANG Jige, YUE Liyan and WANG Xi [摘要] (715) [HTML] [PDF 1924KB] (2823)
28 2014 Vol.17(3):143-154
LI Zhuang , PEI Fuping and MENG En [摘要] (1008) [HTML] [PDF 3007KB] (2778)
29 2012 Vol.15(1):35-41
XU Chunhui, ZHENG Xishen, LI Wenqing , [摘要] (876) [HTML] [PDF 448KB] (2750)
30 2011 Vol.14(1):54-58
NIU Cencen, WANG Qing, WEN Xiuyu, GUO Yuan, ZHAGN Penglei, ZHU Rongyue and HE Xianhui [摘要] (1347) [HTML] [PDF 126KB] (2689)
版权所有 © 《世界地质(英文版)》编辑部
地址:长春市西民主大街938号 邮编:130026 电话:0431-88502587
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发  技术支持:support@magtech.com.cn