2021, 40(1) 7-14 DOI:     ISSN: 1004-5589 CN: 22-1111/P

Current Issue | Archive | Search                                                            [Print]   [Close]
Information and Service
This Article
Supporting info
PDF(307KB)
[HTML]
Reference
Service and feedback
Email this article to a colleague
Add to Bookshelf
Add to Citation Manager
Cite This Article
Email Alert
Keywords
 dinosaur track
distribution characteristic
Shaanxi Province
Authors
LI Xing-wen
TANG Yong-zhong
XING Li-da
WANG Qin-wei
WU Hao
TANG Yu
PubMed
Article by Li X
Article by Tang Y
Article by Xing L
Article by Wang Q
Article by Wu H
Article by Tang Y

 Distribution characteristics and evaluation of dinosaur tracks in Shaanxi Province

 

 1. Mineral Resources and Geological Survey Center,Shaanxi Institute of Geological Survey,Xi'an 710068,China;

2. Yan'an & Xi'an Scientific Investigation and Research Base,International Assocication of Geomorphologists,Xi'an 710054,China;
3. School of Earth Sciences and Resources,China University of Geosciences,Beijing 100083,China

Abstract

 The distribution characteristics and scientific values of dinosaur tracks in Shaanxi Province are

summarized by systematically compling the previous research achievements. Altogether 11 dinosaur tracksites are discovered in Shaanxi Province,and the dinosaur-track-bearing formations mainly belong to the Middle Jurassic Yan'an Formation and Early Cretaceous Luohe Formation. According to the dinosaur tracks in Shaanxi Province,5 ichnogenus and 9 ichnospecies are nominated,and the dinosaur trackmakers are mostly theropod with small size.
Based on the study of dinosaur tracks,the lack of dinosaur skeleton fossils in Shaanxi Province are compensated,the ichnotaxa in China are enriched,the stratigraphic correlation in the same sedimentary environment between different
regions are realized,and the dinosaurs trackmakers lived in an alternate climate of seasonal drought-humid environment are indicated.

Keywords  dinosaur track   distribution characteristic   Shaanxi Province  
Received  Revised  Online:  
DOI:
Fund
Corresponding Authors:
Email:
About author:

References:
Similar articles
1. WANG Yi-peng,PEI Fu-ping,ZHOU Hao,JIAO Ji,WEI Jing-yang,SONG Kai. Zircon U--Pb dating,geochemical characteristics and geological implications of Early Cretaceous high-silica rhyolites from Fuminhe Formation in Lesser Xing'an Range[J]. , 2021,40(2): 229-239
2.ZHANG Bin,ZHANG Ge-li,CHEN Hao,LIU Chen. Typomorphic characteristics and geological significance of metal sulfide from Erlihe Pb--Zn deposit in Fengxian County,Shaanxi Province[J]. , 2021,40(2): 265-272
3. WANG Zhen-lei,WANG Shu-zhi,LIU Yi,LIU Jian-guo,YANG Ji-feng,ZHANG Qing-li,ZHANG Zi-xiang,ZHANG Ji-min. Geochemical characteristics and geological significance of biotite in magma type ore deposit: a case study of Fanshan phosphate deposit in Zhuolu County,Hebei Province[J]. , 2021,40(2): 288-297
4.WANG Qiang,HE Zhong-hua,XUE Ji-xiang. Geochronology,geochemistry and tectonic setting of diorite porphyrite in Keyouzhongqi area of Great Xing'an Range[J]. , 2021,40(2): 240-255
5.LIU Yu-ming,SUN Jing-gui,LI Xue-mei,SONG Quan-heng,WANG Qing-hai,ZHANG Xiao-tian. Geology,fluid inclusion and genesis of Songjianghe gold deposit in Dunhua City,Jilin Province[J]. , 2021,40(2): 273-287
6. JIA Ming-hui,CAO Hua-hua,LI San-zhong,WANG Xue-bin. Geochronology of amphibolite from Longshan Group
in Tianshui area and its geological significance
[J]. , 2021,40(2): 298-306
7.TIAN Zhi-wen,TANG Hua-feng,ZHAO Zhi-gang,TANG Wu,HE Kai-lun, ZHU Chen-xi,WANG Pu-jun. U - Pb dating of sandstone detrital zircons from Chert - Spilite Formation in Sabah,Malaysia and its geological significance[J]. , 2021,40(1): 52-64
8.CUI Zhong-liang,LIU Xiang-yun,ZHOU Jia-xi. Fractal characteristics of faults and its geological significance in Sichuan - Yunnan - Guizhou Pb - Zn metallogenic province,China[J]. , 2021,40(1): 75-92
9.LI Jia-tong,SHAN Xuan-long,ZHAO Rong-sheng,XU Chuan,BAI Xiao-han,SHEN Meng-rong. Sedimentary characteristics of the 3rd Member of Qingshankou Formation in Taobao - Ping'anzhen region,western slope area,Songliao Basin[J]. , 2021,40(1): 93-99
10.LIU Wei,DENG Guang-jun,YING Ming-xiong,LIU Feng,DUAN Liang. New challenges and strategies for natural gas exploration in deep strata with ultra - high temperature and pressure of Yinggehai Basin[J]. , 2021,40(1): 107-114
11.YU Shi-da,ZHANG Yan-jun,LI Yun-feng. Identification of liquefaction site in an area of Anqing[J]. , 2021,40(1): 169-174
12.WANG Chong-yi,HAO Yu-jie,SHANG Qing-qing,SHI Yu-fan,GAO Yu,REN Yun-sheng. Chronological and geochemical characteristics of granodiorite from Yuejinshan skarn - type copper - gold deposit in Heilongjiang Province[J]. , 2021,40(1): 29-40
13.YU Jia-jia1,2,ZHOU Wan-peng,SUN Yuan-qiang,MENG Yan-ning,CHEN Jin-yong,QIU Lin-fei,HUI Xiao-chao. Geochemical characteristics and geological significance of Permian granites in Xinhure area of Urad Zhongqi,Inner Mongolia[J]. , 2021,40(1): 41-51
14.WU Huan-ping,WANG Zhu-wen,XU Fang-hui,CUI Yi-tong,YU Han. Pore structure evaluation of volcanic reservoir of the 2nd Member of Huoshiling Formation in Wangfu fault depression[J]. , 2021,40(1): 100-106
15.ZHAO Yi,ZHANG Yan-jun,DENG Hao,NI Jin. Properties of gravel soil and calculation of surface deformation of a reclamation site in Dalian[J]. , 2021,40(1): 185-192

Copyright by